Υπηρεσία Συμβουλευτικής

& Ψυχικής Υγιείας

Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοy Προϊσταμένου της Ενορίας Αρχιμ. π.Τιμοθέου Παπαδάκη καὶ τὴν συνεργασία Ειδικὼν Ψυχικὴς Υγιείας ξεκίνησε τὸ έτος 2012 η Ενοριακή Ομάδα Ψυχικὴς Υγιείας η οποία λειτουργεὶ έως σήμερα. Τὴν επιστημονική εποπτεία της Ομάδας Ψυχικὴς Υγιείας έχει ο Σύμβουλος Επαγγελματικοὺ Προσανατολισμοὺ κ. Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλος σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ψυχολόγο κ. Μπέκυ Πάσιο.

Απευθύνεται στοὺς Ενορίτας αλλά καὶ σὲ όσους επιθυμοὺν νὰ λάβουν ψυχολογική καὶ Συμβουλευτική υποστήριξι, ενὼ παρέχονται καὶ Υπηρεσίες διασυνδέσεως μὲ άλλες υπηρεσίες στὴν Κοινότητα, μὲ τὶς οποίες υπάρχει συστηματική συνεργασία (Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Κέντρον Ημέρας Ψυχοκοινωνικὴς Αποκαταστά-σεως, Ξενώνες, Οικοτροφεία κ.ά.).
Οι υπηρεσίες ποὺ παρέχονται είναι:

  • - Ατομική Ψυχοθεραπεία,
  • - Επαγγελματικός Προσανατολισμός,
  • - Συμβουλευτική Γονέων,
  • - Αξιολόγησι της μνήμης σὲ άτομα άνω των 60 ετών,
  • - Συμβουλευτική καὶ υποστήριξι Φροντιστὼν ατόμων μὲ άνοια.


Τὰ θέματα ποὺ μπορεί νὰ συζητηθούν στὰ πλαίσια μιάς ατομικής ψυχοθεραπείας είναι ποικίλα, όμως συχνά αφοροὺν προβληματισμοὺς γύρω από: άγχος, κακή διάθεσι-μελαγχολία, δυσκολίες στὸν ύπνο ή τὴν διατροφή, φόβους, κρίσεις πανικοὺ, χαμηλή αυτοεκτίμησι, απώλεια - Πένθος, σχέσεις, διαζύγιο, χρόνιες παθήσεις, ψυχοσωματικά προβλήματα καί άλλα. 

Η Συμβουλευτική καὶ υποστήριξι Φροντιστὼν ατόμων μὲ άνοια στοχεύει στὴν αναγνώρισι καὶ ανακούφισι του φορτίου των Φροντιστών. Στὸ μεγαλείτερο ποσοστό, οι ασθενείς μὲ άνοια φροντίζονται στὸ σπίτι από τὰ Μέλη της Οικογένειάς των (παιδιά, σύζυγος, άλλοι συγγενείς) καὶ οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδος τους επιδρούν στὴν ψυχική αλλά καὶ σωματική υγιεία των Φροντιστών. Παρέχεται λοιπόν εκπαίδευσι καὶ υποστήριξι στοὺς Φροντιστές γιὰ τὴν ενίσχυσι των δεξιοτήτων τους καὶ τὴν ανακούφισι απὸ τὸν απαιτητικό ρόλο τους.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει στὴν διαχείρισι καὶ υποστήριξι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μαθητών, νέων καὶ ενηλίκων. Επιτρέπει στὸν ωφελούμενο, νὰ συνειδητοποιὴ τὶς γνώσεις, τὶς ικανότητες, τὶς δεξιότητες, τὰ ενδιαφέροντα καὶ τὶς αξίες του, νὰ λαμβάνη εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις καὶ νὰ επιτυγχάνῃ ισορροπία μεταξὺ της προσωπικὴς καὶ επαγγελματικής του ζωής.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νὰ καλέσετε στὸ 210-2848632 ή στὰ παρακάτω τηλέφωνα:

Κων/νος Τριανταφυλλόπουλος, Σύμβουλος Επαγγελματικοὺ Προσανατολισμοὺ- 6955714018
Μπέκυ Πάσιο, Ψυχολόγος, Ειδική σὲ θέματα άνοιας καὶ τρίτης ηλικίας - 6989874928.

Μέχρι τὸ τέλος τοὺ έτους 2019 έχουν εξυπηρετηθή περισσότεροι από 120 Ωφελούμενοι, μὲ συνολικό αριθμό θεραπευτικών Συνεδριών, ποὺ υπερβαίνουν τὶς 1800 ώρες.

Έχουν επίσης πραγματοποιηθὴ Σεμινάρια, ομιλίες καὶ ομάδες συζητήσεως, καὶ συνεχίζουν νὰ πραγματοποιούνται, μὲ θεματολογία σχετικὴ μὲ τὴν ψυχικὴ υγιεία: Ανίχνευσι της αυτοκτονικότητος – Κατάθλιψι – Άγχος – Άνοια – Ομάδες Γονέων καὶ άλλα, στὰ οποία η συμμετοχή είναι ανοικτή γιὰ όλους. Η προσπάθεια αυτὴ έχει παρουσιασθή, ως τώρα, σὲ 2 Πανελλήνια Συνέδρια Συμβουλευτικής: Θεσσαλονίκη 2012, Πάτραι 2014, μὲ Επιστημονικές Ανακοινώσεις, αφφίσσες (poster) καὶ Στρογγυλὴ Τράπεζα.