'Ιερά Πανήγυρις

των Εισοδίων της Θεοτόκου 2016

Πρόγραμμα Εορτής

Ἡ Ἐνορία εἶναι ἡ Ἀγκάλη τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ,
νὰ Τὴν κάνουμε ΚΑΤΑΦΥΓΗ μας!

Ο Ιερός Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, πανυγηρίζει τα Ιερά Εισόδια της Θεομήτορος και καλεί τον φιλόχριστο λαό προς συμμετοχή στις κάτωθι Ιερές Ακολουθίες της Πανυγήρεως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πανηγυρικῶς ἑορτάζομέν Σε Θεόπαις Πάναγνε, Θεοτόκε τε καὶ Θεομῆτορ, ὅτι πρὸ Συλλήψεως Ἀμόλυντε καθηγιάσθης τῷ Θεῷ καὶ τεχθεῖσα ἐπὶ γῆς δῶρον προσήχθης νῦν Αὐτῷ, ἀποπληροῦσα πατρώαν ἐπαγγελίαν. Προσέλθωμεν οὖν Πατέρες εὐλαβεῖς, Ἄρχοντες φιλόχριστοι,
Λαὸς ὁ τοῦ Θεοῦ εἰς Σὴν τιμὴν Παντάνασσα, κατὰ τὸ συνημμένον Περίγραμμα τιμῶντες Σε πνευματικῶς ἐν τῷδε τῷ Θείῳ Ναῷ, ἐν ὧ καὶ Σύ, ὡς Θεῖος ὄντως Ναός, ἐκ βρέφους καθαρῶς, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν, ἀποδοθεῖσα, ὤφθης δοχεῖον τοῦ Ἀπροσίτου καὶ Θείου Φωτός. Κραυγάζοντες ὁμοφώνως, μεγάλη ὄντως ἡ πρόοδός Σου, μόνη Θεόνυμφε καὶ Ἀειπάρθενε.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ

Γιορτάζουμε Ἐσὲ πανηγυρικὰ Θεόπαις Πάναγνε, Θεογεννήτρια καὶ Θεομῆτορ, γιατὶ πρὶν συλληφθῇς Ἀμόλυντη ἁγιαστικά ἀφιερώθης στὸν Θεὸ καὶ μόλις ἐγεννήθης Ἄχραντε σὰν δῶρο προσφέρεσαι εὐθὺς σ’ Αὐτὸν τὴν πατρικὴ ἀπόλυτη ἐκπληροῦσα ὑπόσχεσι. Ἄς ἔλθουμε λοιπὸν εὐλαβικοὶ Πατέρες, φιλόχριστοι Ἄρχοντες καὶ ὁ Λαός, ποὺ ἀνήκει στὸν Θεὸ πρὸς τιμήν Σου,πάντων Βασίλισσα, αὐτὲς ἐδῶ τὶς μέρες τιμῶντάς Σε πνευματικὰ κατὰ τὸ Σχέδιο ἐξηρτημένο πουν’ ἐδῶ, σὲ τοῦτον τὸν Ναὸ τὸν Θεῖο, ὅπου καὶ Σὺ ὁ πράγματ’ ἅγιος Ναὸς ἀπὸ βρέφους πλήρως ἀπεδόθης, συνοδείᾳ λαμπάδων ἱλαρῶν καὶ ἀπεδείχθης σκεῦος ἀληθινὸ τοῦ Ἀπροσίτου καὶ Θείου Φωτός. Κραυγάζοντας μὲ μιὰ ψυχὴ ἀπὸ χειλέων καθαρῶν μεγάλη ἡ προκοπή Σου ἀληθινὰ μόνη Θεόνυμφε καὶ Παρθένε Σὺ παντοτινά.