'Ιερά Πανήγυρις

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2017

Πρόγραμμα Εορτής

«Ὑψοποιὸς ταπείνωσις Ζωογονοῦσα καὶ Θεώνουσα»

Σας καλούμε μετά τιμής, στις Ιερές Ακολουθίες που θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής, για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Προστάτιδος και Εφόρου ημών. Δείτε στην αφίσα αναλυτικά όλο το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πάντοθεν οἱ Θεοφόροι Ἀπόστολοι, Θεαρχίῳ νεύματι, ὑπὸ νεφῶν αἰρόμενοι μεταρσίως τὸ Σὸν πανάχραντον καὶ Ζωηφόρον Σκῆνος καταλαβόντες, ἐξόχως ἠσπάζοντο. Μετ’ Αὐτῶν καὶ ἡμεῖς, Ἀδελφοί Θεοτοκόφιλοι, τὰς ὑπερτάτας τῶν Οὐρανίων Δυνάμεις παραγενομένας αἰσθόμενοι, συνέλθωμεν Κλῆρος, Ἄρχοντες, Λαὸς ὁ Χριστώνυμος, ἵνα τὸ Θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον Ταύτης Σῶμα προπέμψωμεν πανηγυρίζοντες κατὰ τὸ μετὰ χεῖρας Σχεδίασμα. Ἰδοὺ γὰρ ἡ Παντάνασσα, εἰς Οὐρανοὺς μεταγομένη, ὑπὲρ ἁπάντων ἡμῶν τῶν κατακρίτων πρεσβεύει τῷ Αὐτῆς Κυρίῳ καὶ Υἱῷ, καὶ ἡμῶν καὶ τοῦ παντὸς κόσμου Δεσπότῃ εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀπὸ καθὲ τόπο οἱ Ἀπόστολοι, τὴν Χάρι φέροντες, μὲ νεῦμα τοῦ Θεοῦ, πάνω στὰ σύννεφα μεταφερόμενοι, ἔφθασαν τὸ ὁλοκάθαρο δικό Σου κατασπαζόμενοι, καὶ ἀπὸ Ζωὴ γεμᾶτο, Σκήνωμα, κατέχοντες. Μ’ αὐτοὺς μαζὴ κι ἐμεῖς Ἀδέλφια, φίλοι τῆς Θεοτόκου, αἰσθανόμενοι τὶς ἀνώτατες Οὐράνιες Δυνάμεις νὰ ἔχουν φθάσει, ὅλοι ἄς ἔλθουμε, Κλῆρος κι Ἄρχοντες, καθ’ ἕνας ἄς προφθάσῃ, ἀπ’ τὸν Λαὸ, τὸ ὄνομα ποὺ φέρει τοῦ Χριστοῦ, αὐτοῦ τοῦ τόπου, ν’ ἀποχαιρετίσουμε τὸ Σῶμα Ἐκείνης, ποὺ Θεὸ ἐδέχθη, τὸ πλῆρες Χάριτος, πανηγυρίζοντες, κατὰ τὸ Σχέδιο π’ ἔχουμε στὰ χέρια, ἑορτάζοντες. Γιατί, ἰδέστε, ἡ Παντοβασίλισσα, στοὺς Οὐρανοὺς ποὺ μετεφέρθη, γιὰ ὅλους μας ἀδιακρίτως πιὰ πρεσβεύει, τοὺς ἄξιους κάθε κατακρίσεως, καὶ Μητρικῶς στὸν Κύριό Της καὶ Υἱό, τοῦ κόσμου τὸν Δεσπότη καὶ δικό μας, πρὸς λύτρωσι καὶ σωτηρίαν ὅλων τῶν ψυχῶν μας.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ