'Ιερά Πανήγυρις

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2018

Πρόγραμμα Εορτής

«Χαĩρε Θεοῦ σοφίας Τέμενος καὶ Χερουβὶμ θρόνε ὑπέρτερε.»

Σας καλούμε και εφέτος στις Ιερές Ακολουθίες που θα τελεστούν στον Ιερό μας Ναό, για την Κοίμηση και Μετάσταση της Εφόρου ημών και Προστάτιδος Θεοτόκου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών:
Διαβάστε το Πρόγραμμα που εκδίδει κάθε χρόνο η Ενορία μας σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή παραπάνω, με Κήρυγμα για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Προϊστάμενο π.Τιμόθεο Παπαδάκη, αλλά και με ενημέρωση όλης της Δραστηριότητας της Ενορίας μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ:

Ἄρατε τὰς τῶν καρδιῶν πύλας Λαὲ Φιλόχριστε, Πατέρες εὐλαβεῖς, Ἄρχοντες καὶ Ἰδιῶται, οἱ τῆς Ἀειπαρθένου Προσκυνηταὶ, καὶ Ταύτην ὑποδέξασθε, Τὴν τοῦ ἀενάου Φωτὸς Μητέρα, ὡς αἱ Οὐράνιαι Δυνάμεις, ἐπὶ τῇ Πανσέπτῳ Κοιμήσει καὶ Μεταστάσει τῆς Παμβασιλίδος Θεογεννήτορος. Πανήγυριν συστήσωμεν ἐν τῷ ἐνταῦθα πανσέπτῳ Τεμένει, διὰ Ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν· ἥν ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν καὶ Ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον. Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν. Κατὰ τὸ ἐνταῦθα Περίγραμμα δοξάσωμεν τὴν Πανάχραντον πρὸς Αὐτὴν βοῶντες· Ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν Ζωηφόρῳ Βασιλεῖ καὶ Τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν Νεολαίαν Σου· τὴν γὰρ Σὴν προστασίαν κεκτήμεθα, εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀνοίξατε τὶς πῦλες τῶν καρδιῶν Φιλόχριστε Λαὲ, εὐλαβικοὶ Πατέρες, οἱ Ἄρχοντες καὶ οἱ ἁπλοῖ Πολίται οἱ τῆς Ἀειπαρθένου Προσκυνηταί, κόσμε ἁγνὲ, κι Αὐτήν τοῦ διαρκοῦς Φωτὸς Μητέρα, ὑποδεχθῆτε καθὼς οἱ ἄϋλες Δυνάμεις, κατὰ τὴν Πάνσεπτη τὴν Κοίμησί Της καὶ τὴν Μετάστασι τῆς Βασιλίσσης Πάντων. Πανηγύρι νὰ συστήσωμε γι’Αὐτὴν καὶ πρὸς τιμήν Της σ’ αὐτὸ τὸ Τέμενος ἐδῶ ποὖναι δικό Της, καθὼς ἁπάντων τὸ γένος σώθηκε τῶν βροτῶν, μὲ τρόπο, ποὺ δὲν ἔχουμε τὴν δύναμι οὔτε καὶ ν’ ἀτενίσωμε τὴν ἀξιοποίησί Της κι ἀδύνατον ἀντίδωρο ἀντάξιό Της νὰ προσφέρωμε. Καθὼς κάθε σκέψι ξεπερνᾷ ἡ κατανόησί Της, ἀφοῦ ἡ δική Της ὑπερβολικὴ προσφορὰ λογαριασμὸ δὲν ἔχει. Σύμφωνα, λοιπόν, μ’ αὐτὸ τὸ Σχέδιο, ποὺ εἶναι ’δῶ, ὡραία δόξα ἄς Της δώσωμε, στὴν τόση, ποὺ Ἐκείνη ἔχει, βοῶντες πρὸς Αὐτήν· Ἀμίαντε Θεοτόκε κοντὰ στὸν Βασιλέα, ποὺ εἶσαι τῆς Ζωῆς, καὶ πάντοτε ἀδιάκοπα Ἐσὺ ζῇς, περιφρούρησε καὶ σῶσε ἀπὸ κάθε ἀντίθετη ἐπιβουλὴ τὸν Νέο Λαὸ τοῦ Χριστοῦ, ὅσους Ἐσὺ γνωρίζεις καὶ θωρεῖς, ἐφ’ ὅσον τὴν δική Σου προστασία ἔχεις βουλὴ, ν’ ἁπλώνῃς ἀσταμάτητα σ’ αὐτούς, ποὺ μακαρίζουν Σὲ ἐκ ψυχῆς.