'Ιερά Πανήγυρις

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2019

Πρόγραμμα Εορτής

«Χαῖρε ἔνδοξε Νύμφη, ἡλιοστάλακτε»

Σας καλούμε με χαρά στις Ιερές Ακολουθίες που θα τελεστούν στον Ιερό μας Ναό, για την εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου και Προστάτιδός μας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, και κατεβάστε δωρεάν το  παρακάτω 24σέλιδο έντυπό μας, με όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου στην Ενορία μας, καθώς και με κύρηγμα του Προισταμένου της Ενορίας μας, π.Τιμοθέου Παπαδάκη, για την ένδοξο Κοίμηση και Μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Φιλόχριστοι τῶν Πιστῶν καὶ Θεοτοκόφιλοι συνθεασόμεθα μετὰ τῶν Αὐτοπτῶν τοῦ Λόγου καὶ Ὑπηρετῶν καὶ ἡμεῖς, ὡς μαθηταὶ καυχώμενοι τῶν τοῦ Χριστοῦ Μαθητῶν τὴν ἔνδοξον Κοίμησιν τῆς Ἀειπαρθένου Θεομήτορος καὶ τὴν Αὐτῆς πάνσεπτον εἰς Οὐρανοὺς Μετάστασιν. Καὶ γὰρ ἔπρεπε, τοῖς τοῦ Λόγου Αὐτόπταις καὶ Ὑπηρέταις, καὶ τῇ κατὰ σάρκᾳ Μητρὶ τοῦ Ζωοδότου, τὴν Κοίμησιν ἐποπτεῦσαι, τελευταῖον οὖσαν ἐπ’ Αὐτῇ μυστήριον. Πατέρες εὐσεβεῖς, Ἄρχοντες πιστοί, Λαὲ περιούσιε, ἵνα μὴ μόνον τὴν ἀπὸ γῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀνάβασιν θεασώμεθα, ἀλλὰ καὶ τῆς Τεκούσης Αὐτὸν τῇ Μεταθέσει μαρτυρήσωμεν. Ὅθεν Πανήγυριν ἱερὰν συστησάμενοι, ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανσέπτῳ Αὐτῆς Σεμνείῳ, πάντοθεν καὶ ἡμεῖς, Θείᾳ ἰσχύϊ περαιούμενοι, ὡς Ἐκεῖνοι οἱ Αὐτόπται, τὴν ἁγίαν Σιὼν κατελάμβανον καὶ πρὸς Οὐρανοὺς Ἐπειγομένην προέπεμπον τὴν Ἀνωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἡμεῖς σὺν Αὐτοῖς προσκυνήσωμεν Τὴν τῶν Ἀγγέλων Ὑπερέχουσαν, Τὴν ἀεὶ πρεσβεύουσαν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν πάντων ἡμῶν, κατὰ τὸ συναπτόμενον σεμνὸν Περίγραμμα.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ
Φιλόχριστοι ἐκ τῶν Πιστῶν καὶ Θεοτόκου Φίλοι, ἄς δοῦμε καὶ ἐμεῖς μαζὴ μὲ τοὺς ἰδόντες τὸν Θεὸν Λόγον καὶ Ὑπηρέτας Του, σὰν μαθηταὶ καυχώμενοι τῶν Μαθητῶν Χριστοῦ, τὴν Κοίμησι τὴν ἔνδοξη τῆς Αἰώνια Παρθένου, ὡς ὁ καθεὶς ὀφείλει καί τὴν Πάνσεπτή Της Μετάστασι στοὺς Οὐρανοὺς χωρὶς τὸν ψόγον τῆς ἀμφιβολίας, γιατὶ ταίριαζε στοὺς Αὐτόπτες τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Ὑπηρέτες, ν’ ἀντιληφθοῦν καλὰ καὶ τῆς Μητρὸς τοῦ Ζωοδότου τὴν Κοίμησι, π’ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο μυστήριο τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς Της. Πατέρες εὐσεβεῖς, πιστοί μας Ἄρχοντες καί Λαὲ, ἐκλεκτὲ Κυρίου, νὰ μὴ ἰδοῦμε μόνο τὴν ἀπ’ τῆς γῆς Ἀνάληψι τοῦ Φωτοδότου, ἀλλὰ κι Ἐκείνης, ποὺ Τὸν γέννησε, τὴν Μετάστασι στὸν Μονογενῆ Της. Γι’ αὐτὸ ἱερὸ Πανηγύρι συγκροτήσαμε τοῦ Αὐτοῦ ἐδῶ Πανσέπτου Σεμνείου. Ἀπὸ παντοῦ κι ἐμεῖς, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμι, λοιπόν, ἐδῶ ἄς ἀφιχθοῦμε, ὅπως Ἐκεῖνοι, ποὺ Τὸν εἶδαν, τὴν ἁγία Σιὼν σὰν συγγενεῖς Της κατέλαβαν κι, ὅπως ἀνέβαινε στὰ Σκηνώματα τοῦ κόσμου τ’ Οὐρανίου, κατευόδωναν τὴν Ἀνωτέρα τῶν Χερουβίμ, κι ἐμεῖς μ’ Αὐτοὺς προσκυνοῦμε Αὐτήν, ποὺ τῶν Ἀγγέλων ὑπερέχει καὶ ἄπαυστα πρεσβεύει γιὰ ὅλων τὶς ψυχές, ὅπως στὸ ἑνωμένον ἐδῶ Περίγραμμα μᾶς δείχνει γιὰ τῆς Γιορτῆς μας τὶς στιγμές.