'Ιερά Πανήγυρις

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2020

Πρόγραμμα Εορτής

''Χαίρεις ωραιοτάτη τρυγών κεχρυσωμένη σοφρωσύνης τας πτέρυγας''

Σας καλούμε με χαρά και τιμή στην Ιερές Ακουλουθίες που θα τελεστούν στον Ιερό μας Ναό για την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου. Της μόνης κραταιάς ελπίδος και προστασίας τις δύσκολες αυτές ημέρες που διανύουμε αλλά και πάντοτε. Σας περιμένουμε να συμπροσευχηθούμε και να συνεορτάσουμε!  

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, και κατεβάστε δωρεάν το  παρακάτω 24σέλιδο έντυπό μας, με όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου στην Ενορία μας, καθώς και με κύρηγμα του Προισταμένου της Ενορίας μας, π.Τιμοθέου Παπαδάκη, για την ένδοξο Κοίμηση και Μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου.ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Συνεορτάσωμεν Πατέρες τε καὶ Ἀδελφοί, σεμνοπρεπῶς,
Τῇ τῶν Οὐρανῶν Ὑψηλοτέρᾳ καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξοτέρᾳ
ὑπαρχούσῃ καὶ τῆς Κτίσεως ἁπάσης Τιμιωτέρᾳ,
ἐπὶ τῇ Αὐτῆς Πανσέπτῳ Κοιμήσει
καὶ εἰς Σκηνώματα τὰ Ἄνω μεθισταμένῃ
Παντανάσσῃ ἡμῶν καὶ Πάτρωνι,
τῇ τῆς ἐνταῦθα Ἐνοριακῆς τοῦ Σωτῆρος Ἐκκλησίας
Προνοητρίᾳ καὶ Κηδεμόνι Ἀειπαρθένῳ Θεομήτορι,
ἐπὶ τῇ Αὐτῆς Προμολῇ καὶ Ἀνώσει εἰς τὰ αἰώνια Βασίλεια.
Ὅτι, ἡ δι’ ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα τῆς ἀϊδίου Οὐσίας
Δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ τε καὶ Θεοῦ Αὐτῆς,
ὡς σήμερον, ταῖς Χερσί, τὴν Παναγίαν παρατίθεται Ψυχήν.
Τιμήσωμεν οὖν Αὐτήν, κατὰ τὸ μετὰ χεῖρας διαπεμπόμενον Περίγραμμα,
μετὰ τῶν Ἀΰλων Τάξεων καὶ τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας,
καὶ σὺν αὐτῇ Χάριν προσπορισώμεθα καὶ ἀγαλλίασιν,
καθὼς δι’ Ἀὐτῆς τὰ Σύμπαντα χαρᾶς πληροῦται
καὶ δωρεῖται ἡμῖν τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ
Ἐμπρὸς νὰ συνγιορτάσουμε Πατέρες καὶ Ἀδέλφια μας,
μὲ ὅλην τὴν σεμνότητα, Τὴν Ὑψηλότερη τῶν Οὐρανῶν
καὶ ἐνδοξότερη ὑπάρχουσα Δυνάμεων Χερουβικῶν
κι ὅλης τῆς Κτίσεως τὴν Τιμιώτερη γιὰ ὅλους μας,
μὲ τὴν ἀνάμνησι τῆς Κοιμήσεώς Της, τῆς πανσεβάσμιας
καὶ τὴν Μετοίκησί Της στὰ Σκηνώματα τὰ Ἀνώτερα
τῆς Παντοβασίλισσάς μας, καὶ Προστάτιδος ἀπ’ τὰ Οὐράνια Δώματα
τῆς τοπικῆς Ἐνοριακῆς τοῦ Σωτῆρος Ἐκκλησίας τῆς Προνοήτριας
καὶ Κηδεμόνος μας, τῆς Ἀειπάρθενης Θεοῦ Μητέρας
γιὰ τὴν λαμπρὴ τὴν Ἔξοδό Της ἀπ’ τὰ γήϊνα
καὶ τὴν Ἀνάβασί Της στὰ Βασίλεια τὰ αἰώνια.
Καθὼς, ἡ μὲ ὑπερβολικὴ καθαρότητα τῆς Ὑπερτέρας
Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ Ἐνανθρώπησε, ἀναδείχθηκε κατάλληλο Δοχεῖο
στοῦ Παιδιοῦ καὶ Θεοῦ Της, τ’ ἅγια Χέρια, φεύγοντας ἀπ’ τὴν ζωὴ αὐτή,
τὴν πάνω ἀπὸ κάθε Ἁγιότητα, σὰν σήμερα, Τοῦ παραδίδει τὴν Ψυχή.
Ἄς τὴν τιμήσουμε λοιπὸν κατὰ τὸ συναποστελλόμενο Δελτίο
Περιγράμματος, ὅπως οἱ Τάξεις οἱ Ἄϋλες καὶ ἡ Ἐκκλησία
στοὺς Οὐρανούς, ποὺ θριαμβεύει, Τὴν γεραίρει κι ἔτσι ἀπὸ Ἐκείνην
Χάρι νὰ ἀποκτήσουμε καὶ ἀγαλλίασι κι εἰρήνην,
ὅπως ἀπ’ Αὐτὴν τὰ Σύμπαντα χαρὰ πληρώνονται γνησία
καὶ δῶρο ν’ ἀπολαύσωμε τοῦ ἐλέους τοῦ μεγάλου Χάρι τὴν πλουσία.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ